PCE-T390

 

ข้อมูลทางเทคนิค

 • รับสัญญาณ Thermocouple type J and K  4 ช่อง
 • สามารถปรับค่าการชดเชยอุณหภูมิได้ 
 • ย่านวัดอุณหภูมิ -100...+1370 °C
 • หน่วยวัด °C และ °F
 • ความจุข้อมูล 125 ล้านข้อมูล
 • เปอร์เซ็นความผิดพลาด ±0.4% + 1°C @ 18...28°C
 • ความละเอียด 0.1°C
 • ความถี่ในการบันทึก 1...3600s
 • ทนอุณหภูมิ 0 ... 50°C
 • ทนความชื้น 0...85 %RH
 • แบตเตอรี่ 6 x 1.5V AA แบตเตอรี่
 • ส่งออกข้อมูล Excel

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith