DS1921G

 ข้อมูลทางเทคนิค

  • ขนาด Φ17.35  x 5.89 mm
  • ย่านวัดอุณหภูมิ -40...+85 °C
  • ความจุข้อมูล 2,048 ข้อมูล
  • อายุการใช้งานสูงถึง 10 ปี (ขึ้นอยู่กับความถี่ในการบันทึก)
  • การป้องกันฝุ่นและน้ำ IP65
  • เปอเซ็นต์ความผิดพลาด ±1°C ภายในในช่วง -30...+70°C (นอกนั้น ±1.5°C)
  • ความละเอียด 0.5°C
  • ความถี่ในการบันทึก 1 นาที...255 นาที
  • การส่งออกข้อมูลเป็น Exel

 

เครื่องบันทึกข้อมูลทางเลือกใหม่

TempStick

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith