DS1922T

 ข้อมูลทางเทคนิค

  • ขนาด Φ17.35  x 5.89 mm
  • ย่านวัดอุณหภูมิ 0...+125 °C
  • ความจุข้อมูล 4096 หรือ 8192 ข้อมูล
  • อายุการใช้งาน 5 ปี (บันทึกที่ +50°C, ความถี่การบันทึก 10 นาที)
  • การป้องกันฝุ่นและน้ำ IP56
  • เปอเซ็นต์ความผิดพลาด ±0.5°C ที่อุณหภูมิ +20...+75°C และ ±2.5°C ที่อุณหภูมิ +76...+125°C
  • ความละเอียด 0.5°C
  • ความถี่ในการบันทึก 1 นาที...273 ชั่วโมง
  • การส่งออกข้อมูลเป็น Exel

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith