HumiPDF-L

Tecnosoft, data logger

คุณสมบัติหลัก

 • Auto PDF (สร้าง PDF อัตโนมัติ ไม่ต้องใช้ Software)
 • ตั้ง Alarm ได้ถึง 2 จุด
 • มีจอแสดงผลใช้งานง่าย
 • หัวเป็น USB ใช้งานง่ายไม่ต้องซื้อ Interface เพิ่ม
 • ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ย่านวัดชื้น 0...99% RH
 • ย่านวัดอุณหภูมิ -40...+70 °C
 • เปอร์เซ็นความผิดพลาด :
       ±3% RH ที่ความชื้น 40...60% RH 
       ±3.5% RH ที่ความชื้น 20...39% RH และ 61...80% RH
       ±5% RH ที่ความชื้น 0...19% RH และ 81...99% RH
 • เปอร์เซ็นความผิดพลาด ±0.5°C ที่อุณหภูมิ -10...+40°C, นอกนั้น ±1°C
 • ความจุข้อมูล 100,000 ข้อมูล
 • ความถี่การบันทึก 30 วินาที...24 ชัวโมง
 • อายุการใช้งาน 4 ปี (ที่ความถี่การบันทึก 15 นาที)
 • ป้องกันฝุ่นและน้ำ IP50

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith