In-Transit Temperature Chart Recorder

ข้อมูลทางเทคนิค

  • เซนเซอร์แบบ Bi-metal coil
  • ระยะเวลาในการใช้งาน 5...90 วัน
  • ย่านวัดอุณหภูมิ -40...+65 °C
  • สเกลของกราฟมีทั้งหน่วย °F และ °C

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith