PCE-WP24

ข้อมูลทางเทคนิค

  • สำหรับ ไม้และสิ่งก่อสร้าง
  • จอแสดงผล 12.7 mm LCD screen
  • ย่านวัดความชื้นไม้ 4...60%
  • ย่านวัดความชื้นสิ่งก่อสร้าง 0...10%
  • ความละเอียด 0.1%
  • ความผิดพลาด ±0.7%
  • ระยะในการวัด ไม้ 60 mm, สิ่งก่อสร้าง 50 mm
  • ความหนาแน่น ไม้ 0.3...1.1 g/cm3, สิ่งก่อสร้าง 0.8...2.8 t/m3
  • ขนาดอุปกรณ์ 165 x 80 x 33 mm
  • แหล่งจ่ายไฟ แบตเตอรี่  9V

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith