PCE-PDA

ข้อมูลทางเทคนิค

หลักการวัด
Pitot tube
เหมาะสำหรับ
ลมอุณหภูมิสูงและมีฝุ่น
ย่านวัดความเร็ว
1...550 m/s
หน่วยวัดความเร็ว
m/s
ย่านวัดอัตราการไหล
ตามตาราง
หน่วยวัดอัตราการไหล
m3/s
ย่านวัดความดัน
-200...+200 kPa (±2 bar)
หน่วยวัดความดัน
Pa, PSI, mbar, inH2O, ฯลฯ
ทนแรงดัน
2 bar
ทนอุณหภูมิ
-50...+400 °C
การบันทึกข้อมูล
ความถี่ในการบันทึก
1,024 ข้อมูล
1s...24hr
แหล่งจ่ายไฟ
การป้องกันฝุ่นและน้ำ
2 x 1.5V AA แบตเตอรี่

ต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย ?

   02 105 4676

   info@omi.co.th

   @omith