TIR1650

   ข้อมูลทางเทคนิค

  • ย่านวัดอุณหภูมิ 200...1650°C
  • สามารถปรับค่า Emisstivity ของวัสดุได้ (0.1-1.0)
  • อัตราส่วนระยะการวัดต่อขนาดของวัตถุ 50 :1
  • ตอบสนองการวัดใน 500 mSec
  • ช่วงการวัดสเปคตรัม 8...14 um
  • แหล่งจ่ายไฟ 9V battery